Untitled Document
 
전기감리업 소방등록장비 건축감리업/엘리베이터등록장비  
의료기제조등록업/ 전기제조업 배전반/계정제어등록 조명기구제조업
전기안전관리대행자 / 전기안전관리대행사업자 / 시설물 유지 관리업

 

   품목

규격

종합감리

전문감리

       절연저항계      500V/1000M
3
1

       절연저항계

     1000V/2000M

3

1

       절연저항계

     10,000V

1

1

       접지저항계

     1000오옴

3

1

       후쿠메타

     300A

3

1

       저압검전기

     80-7000v

3

1

       고압검전기

     80-30,000v

3

1

       테스타

 

3

1

       마이크로메타

     25미리

3

1

       버니어캘리퍼스

     150미리

3

1

       조도계

 

1

1